• село Липівка
  село Липівка
 • Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо
  Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо "Сталь", провіднику ОУН-УПА Буковини у селі Ямниця
 • Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
  Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
 • Криївка, с.Клубівці
  Криївка, с.Клубівці
 • Тисменицька районна рада
  Тисменицька районна рада
 • Монастир Успіння Матері Божої, с. Погоня
 • Духова криниця, с-ще Єзупіль
  Духова криниця, с-ще Єзупіль
 • Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
  Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
 • с. Пшеничники
  с. Пшеничники
 • Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
  Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
---------   ВІТАЄМО НА САЙТІ ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ   ---------

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію районної ради з питань бюджету

 

1. Загальні положення

Постійна комісія районної ради з питань бюджету (далі - комісія) керується в своїй роботі Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Положення про постійні комісії районної ради”, Регламентом районної ради, іншими законодавчими і нормативними доку­ментами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

 

2.1. Керуючись Бюджетним кодексом України, комісія здійснює контроль за підготовкою проекту районного бюджету згідно з встановленими термінами.

2.2. Комісія за до­рученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти район­ного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки та пропозиції з цих питань і подає їх на розгляд район­ної ради.

2.3. Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ради або за власною ініціативою:

- вивчає стан виконання делегованих повноважень ра­йонній державній адміністрації, її структурним підрозділам з питань, що входять до компетенції комісії;

- здійснює контроль за своєчасним виконанням дохідної та видаткової час­тини районного бюджету, витрачанням бюджетних коштів за обсягами, структурою та їх цільовим призначен­ням;

- здійснює контроль за використанням позабюджетних коштів;

- здійснює контроль за законністю руху коштів районного бюджету та кош­тів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповно­важених банках;

- регулярно інформує районну раду про хід виконання районного бюджету та стан погашення боргів;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компе­тенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради; здійснює контроль за дотриманням головою районної державної адмі­ністрації рішення ради в частині витрат і збереження коштів;

спільно з комісією соціально-економічного розвитку, функціонування об’єктів соціально-культурного призначення, реалізації державної регуляторної політики, малого, середнього бізнесу та інвестицій здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень з питань соціально- економічного розвитку та бюджету, фінансуванням районних цільових програм, збереженням та використанням майна, що є спільною власністю територіальних громад району;

- перевіряє за дорученням районної ради або за власною ініціативою своєча­сне і повне надходження коштів до районного бюджету, витрачання коштів цільо­вих фондів;

контролює ефективність управління коштами районного бюджету, законність і своєчасність руху коштів районного бюджету;

надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання кош­тів районного бюджету. В ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення до­даткових надходжень до районного бюджету і вносить відповідні пропозиції раді;

контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, районної державної адміністрації, перевіряє законність та ефективність використання фі­нансових ресурсів;

розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

2.4. Оприлюднює в засобах масової інформації питання про внесення на розгляд районною радою проектів рішень, що належать до її компетенції та звер­тається до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

2.5. Заслуховує посадову особу підприємств, установ, організацій     незале­жно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

2.6. Вносить пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

2.7. Узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших по­стійних комісій та готує їх на розгляд районної ради.

2.8. Вносить пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

2.9. Тлумачить окремі положення рішень районної ради, дає їх роз'яснення та встановлює порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

3. Обов’язки комісії

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на пленарні засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районною радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії – як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

 

Карта району

Календар новин

Квітень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Урядові сайти

освіта

TRO

Архів

el vpered

Погода