• село Липівка
  село Липівка
 • Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо
  Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо "Сталь", провіднику ОУН-УПА Буковини у селі Ямниця
 • Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
  Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
 • Криївка, с.Клубівці
  Криївка, с.Клубівці
 • Тисменицька районна рада
  Тисменицька районна рада
 • Монастир Успіння Матері Божої, с. Погоня
 • Духова криниця, с-ще Єзупіль
  Духова криниця, с-ще Єзупіль
 • Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
  Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
 • с. Пшеничники
  с. Пшеничники
 • Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
  Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
---------   ВІТАЄМО НА САЙТІ ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ   ---------

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

 

Положення

про постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення та підтримки сімей учасників АТО

 

1. Загальні положення

 

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту та підтримки сімей загиблих і постраждалих в зоні проведення АТО (далі - комісія) керується в своїй роботі Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом районної ради, іншими законодавчими і нормативними доку­ментами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

 

2.1. Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ради або за власною ініціативою вивчає стан виконання делегованих повноважень ра­йонній державній адміністрації, її структурним підрозділам з питань, що входять до її відання.

2.2. Комісія за дорученням районної ради, голови, заступника голови район­ної ради або за власною ініціативою:

- попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного та культур­ного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, питання охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту та підтримки сімей загиблих і постраждалих в зоні проведення АТО, які вносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

- вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів з питань охо­рони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб. За ре­зультатом вивчення подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань охорони    здо­ров’я, материнства і дитинства, соціального захисту, доручень виборців, подає за результатами переві­рки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках - на розгляд ра­ди;

- вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики у галузі соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства, дитинства;

- готує висновки щодо розроблених програм, пов’язаних із здоров’ям людини, охороною материнства і дитинства, соціальним захистом населення, вносить на розгляд районної ради та контролює виконання рішень з даних питань;

- розглядає інші питання, які відносяться до її відання та районної ради.

2.3. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту, готує висновки з цих питань.

2.4. Розглядає пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги грома­дян та звернення юридичних осіб. Робота із заявами і пропозиціями, скаргами громадян проводиться згідно із Законом України “Про звернення громадян”, а та­кож відповідно до статті 12 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття висновків і рекомендацій покладається на голову комісії ра­йонної ради.

2.5. Має право отримувати від керівників місцевих органів виконавчої вла­ди і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх фі­ліалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали і документи.

2.6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду місцеви­ми органами влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими осо­бами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений комісією термін.

 

3. Обов’язки комісії

 

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районною радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов’язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

 

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії – як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.