• село Липівка
  село Липівка
 • Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо
  Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо "Сталь", провіднику ОУН-УПА Буковини у селі Ямниця
 • Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
  Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
 • Криївка, с.Клубівці
  Криївка, с.Клубівці
 • Тисменицька районна рада
  Тисменицька районна рада
 • Монастир Успіння Матері Божої, с. Погоня
 • Духова криниця, с-ще Єзупіль
  Духова криниця, с-ще Єзупіль
 • Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
  Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
 • с. Пшеничники
  с. Пшеничники
 • Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
  Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
---------   ВІТАЄМО НА САЙТІ ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ   ---------

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, регулювання земельних відносин, безпеки життєдіяльності, екології та раціонального природокористування

 

1. Загальні положення

Постійна комісія районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, регулювання земельних відносин, безпеки життєдіяльності, екології та раціонального природокористування (далі - комісія) керується в своїй роботі Конституцією Украї­ни, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депу­татів місцевих рад”, Регламентом районної ради, іншими законодав­чими і нормативними документами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

2.1. Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ра­ди або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання, які належать до її відання, готує висновки з цих питань, надає повноваження голові комісії або її членам для виступу на сесіях.

2.2. Комісія за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою:

- вивчає питання, віднесені до відання ради, районної державної адміністра­ції, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному Кодексі, Лісо­вому Кодексі та інших законодавчих актах України;

- подає рекомендації щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетності розвитку соціальної сфери села та агропромислового комплексу;

- розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використан­ня та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земе­льного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

- готує пропозиції щодо впровадження регіональних програм і регіональних контрактів з виробництва, заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, покращення надходжень до бюджетів від агропромислового комплексу;

- подає пропозиції раді щодо використання земель водного фонду, попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені чинним законодавством;

- вивчає та подає пропозиції щодо створення та діяльності селянських (фер­мерських) та інших господарств району;

- вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та ор­ганізаційних умов діяльності колективних та інших сільськогосподарських під­приємств району;

- здійснює контроль за забезпеченням реалізації екологічної політики, еко­логічних прав громадян;

- розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудо­ви населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

- організовує вивчення навколишнього природного середовища;

- організовує в разі необхідності проведення екологічної експертизи;

- розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних програм охорони довкіл­ля;

- інформує населення про стан навколишнього природного середовища;

- розглядає проекти рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особ­ливій охороні;

- здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколиш­нього природного середовища;

- подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по охороні рід­кісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.

2.3. Оприлюднює в засобах масової інформації питання про внесення на розгляд районною радою проектів рішень, що належать до її компетенції та звер­тається до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

2.4. Заслуховує посадову особу підприємств, установ, організацій незале­жно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

2.5. Вносить пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

2.6. Узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших по­стійних комісій та готує їх на розгляд районної ради.

2.7. Вносить пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

2.8. Тлумачить окремі положення рішень районної ради, дає їх роз’яснення та встановлює порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

3. Обов’язки комісії

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на пленарні засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районної радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

 

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії - як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін, згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

 

Карта району

Календар новин

Квітень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Урядові сайти

освіта

TRO

Архів

el vpered

Погода