• село Липівка
  село Липівка
 • Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо
  Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо "Сталь", провіднику ОУН-УПА Буковини у селі Ямниця
 • Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
  Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
 • Криївка, с.Клубівці
  Криївка, с.Клубівці
 • Тисменицька районна рада
  Тисменицька районна рада
 • Монастир Успіння Матері Божої, с. Погоня
 • Духова криниця, с-ще Єзупіль
  Духова криниця, с-ще Єзупіль
 • Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
  Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
 • с. Пшеничники
  с. Пшеничники
 • Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
  Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
---------   ВІТАЄМО НА САЙТІ ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ   ---------

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

(із внесеними змінами від 30.06.2016)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики,

захисту прав людини, законності і правопорядку

 

 

1. Загальні положення

 

Постійна комісія районної ради з питань розвитку місцевого само­врядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності і правопорядку (далі - комісія) керується в своїй роботі Конституцією Украї­ни, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депу­татів місцевих рад”, Регламентом районної ради, іншими законодав­чими і нормативними документами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

 

Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ра­ди або за власною ініціативою:

готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата ради;

здійснює аналіз щодо участі депутатів у роботі сесій ради, постійних та інших комісій ради, до складу яких їх обрано, подає свої пропозиції з цих питань голові ради або раді;

- здійснює контроль за дотриманням і реалізацією районною радою та її посадовими особами Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

- попередньо розглядає та готує висновки і пропозиції щодо проектів   рі­шень, які вносяться іншими суб’єктами чи з власної ініціативи на розгляд ради;

- вивчає доцільність та ефективність дій районної державної адміністрації, її посадових осіб з питань, віднесених до компетенції комісії, готує та подає відпо­відні проекти рішень (висновки) на розгляд районної ради;

- може звертатися з клопотаннями до суду, прокуратури про перегляд справ згідно з чинним законодавством України;

- обговорює кандидатури, представлені до обрання народними засіда­телями та присяжними районного суду, подає раді проект рішення і рекомендації;

- попередньо обговорює кандидатури посадових осіб, які відповідно до Конституції та законів України обираються, призначаються або затверджуються районною радою, заслуховує та готує для розгляду районною радою відповідні висновки щодо цих кандидатур;

- взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та іншими контролюючими органами, установами та організаціями;

- здійснює відповідно до законодавства контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, комунальних та інших послуг на­селенню в межах визначених законом повноважень;

- дає консультації та юридичні висновки органам місцевого самовря­дування, громадянам, об’єднанням громадян, тощо;

- сприяє дотриманню вимог законодавства з питань реабілітації жертв полі­тичних репресій в Україні, подає свої рекомендації з цих питань;

- при необхідності розглядає звернення громадян щодо дотримання закон­ності при організаційно-правових основах боротьби з організованою злочинністю, попереднього ув’язнення, оперативно-розшукової діяльності, боротьби з корупці­єю та інших нормативних актів з цих питань;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;

- надає посадовим особам місцевого самоврядування та депутатам місцевих рад консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій та пре­зидії для попереднього обговорення.

Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визна­ченому цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Укра­їні” та іншими законами, має право:

- оприлюднювати в засобах масової інформації питання про внесення на розгляд районною радою проектів рішень, що належать до її компетенції та звер­татись до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень;

- заслуховувати посадову особу підприємства, установи, організації незале­жно від форми власності з питань, що належать до її відання;

- вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні;

- узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради;

- вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту по­садових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окре­мих питань; тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз’яснення га встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання;

- надавати необхідну методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування району відповідно до Угоди між Тисменицькою районною та сільськими, селищними, міською радами району, затвердженою районною радою 01 грудня 2000 року;

- узагальнювати та систематизувати пропозиції про внесення змін до Регла­менту районної ради;

- розглядати та формувати пропозиції щодо необхідного ресурсу нових те­риторіальних громад;

- вивчати питання адміністративно-територіального устрою в межах і в по­рядку, визначених чинним законодавством.

 

3. Обов’язки комісії

 

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на пленарні засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районною радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

 

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії – як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

 

 

 

Карта району

Календар новин

Квітень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Урядові сайти

освіта

TRO

Архів

el vpered

Погода