• село Липівка
  село Липівка
 • Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо
  Пам`ятник Василю Савчуку на псевдо "Сталь", провіднику ОУН-УПА Буковини у селі Ямниця
 • Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
  Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
 • Криївка, с.Клубівці
  Криївка, с.Клубівці
 • Тисменицька районна рада
  Тисменицька районна рада
 • Монастир Успіння Матері Божої, с. Погоня
 • Духова криниця, с-ще Єзупіль
  Духова криниця, с-ще Єзупіль
 • Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
  Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
 • с. Пшеничники
  с. Пшеничники
 • Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
  Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
---------   ВІТАЄМО НА САЙТІ ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ   ---------

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

(із внесеними змінами від 30.06.2016)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики,

захисту прав людини, законності і правопорядку

 

 

1. Загальні положення

 

Постійна комісія районної ради з питань розвитку місцевого само­врядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності і правопорядку (далі - комісія) керується в своїй роботі Конституцією Украї­ни, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депу­татів місцевих рад”, Регламентом районної ради, іншими законодав­чими і нормативними документами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

 

Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ра­ди або за власною ініціативою:

готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата ради;

здійснює аналіз щодо участі депутатів у роботі сесій ради, постійних та інших комісій ради, до складу яких їх обрано, подає свої пропозиції з цих питань голові ради або раді;

- здійснює контроль за дотриманням і реалізацією районною радою та її посадовими особами Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

- попередньо розглядає та готує висновки і пропозиції щодо проектів   рі­шень, які вносяться іншими суб’єктами чи з власної ініціативи на розгляд ради;

- вивчає доцільність та ефективність дій районної державної адміністрації, її посадових осіб з питань, віднесених до компетенції комісії, готує та подає відпо­відні проекти рішень (висновки) на розгляд районної ради;

- може звертатися з клопотаннями до суду, прокуратури про перегляд справ згідно з чинним законодавством України;

- обговорює кандидатури, представлені до обрання народними засіда­телями та присяжними районного суду, подає раді проект рішення і рекомендації;

- попередньо обговорює кандидатури посадових осіб, які відповідно до Конституції та законів України обираються, призначаються або затверджуються районною радою, заслуховує та готує для розгляду районною радою відповідні висновки щодо цих кандидатур;

- взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та іншими контролюючими органами, установами та організаціями;

- здійснює відповідно до законодавства контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, комунальних та інших послуг на­селенню в межах визначених законом повноважень;

- дає консультації та юридичні висновки органам місцевого самовря­дування, громадянам, об’єднанням громадян, тощо;

- сприяє дотриманню вимог законодавства з питань реабілітації жертв полі­тичних репресій в Україні, подає свої рекомендації з цих питань;

- при необхідності розглядає звернення громадян щодо дотримання закон­ності при організаційно-правових основах боротьби з організованою злочинністю, попереднього ув’язнення, оперативно-розшукової діяльності, боротьби з корупці­єю та інших нормативних актів з цих питань;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;

- надає посадовим особам місцевого самоврядування та депутатам місцевих рад консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій та пре­зидії для попереднього обговорення.

Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визна­ченому цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Укра­їні” та іншими законами, має право:

- оприлюднювати в засобах масової інформації питання про внесення на розгляд районною радою проектів рішень, що належать до її компетенції та звер­татись до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень;

- заслуховувати посадову особу підприємства, установи, організації незале­жно від форми власності з питань, що належать до її відання;

- вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні;

- узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд районної ради;

- вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту по­садових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окре­мих питань; тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз’яснення га встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання;

- надавати необхідну методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування району відповідно до Угоди між Тисменицькою районною та сільськими, селищними, міською радами району, затвердженою районною радою 01 грудня 2000 року;

- узагальнювати та систематизувати пропозиції про внесення змін до Регла­менту районної ради;

- розглядати та формувати пропозиції щодо необхідного ресурсу нових те­риторіальних громад;

- вивчати питання адміністративно-територіального устрою в межах і в по­рядку, визначених чинним законодавством.

 

3. Обов’язки комісії

 

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на пленарні засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районною радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

 

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії – як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.