header-new-pol

 • Dom kultury Ludowy i Dom rady rejonu Tyśmienica
  Dom kultury Ludowy i Dom rady rejonu Tyśmienica
 • Klasztor Zaśnięcia Świętej Matki Bożej, wieś Pohonia
  Klasztor Zaśnięcia Świętej Matki Bożej, wieś Pohonia
 • Studnia duchowa, wieś Jezupil
  Studnia duchowa, wieś Jezupil
 • Pomnik Тarasu Szewczenku, wieś Łysec’
  Pomnik Тarasu Szewczenku, wieś Łysec’
 • Wieś Pszenycznyky
  Wieś Pszenycznyky
 • Kompleks duchowne, wieś Nowi Krywotuły
  Kompleks duchowne, wieś Nowi Krywotuły
 • Pomnik Wasyliowi Sawczaku na pseudo
  Pomnik Wasyliowi Sawczaku na pseudo "Stal", przewodnikowi OUN-UPA Bukowiny, wieś Jamnycia
 • Rzeźbiarstwo aniołu-ochroniarza na drodze Tyśmienica-Iwano-Frankiwsk
  Rzeźbiarstwo aniołu-ochroniarza na drodze Tyśmienica-Iwano-Frankiwsk
 • Wieś Łypiwka
  Wieś Łypiwka
 • Kryjówka, wieś Kłubiwci
  Kryjówka, wieś Kłubiwci
---------   WITAMY NA STRONIE OFICJALNEJ RADY REJONU TYŚMIENICA    ---------

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію районної ради з питань бюджету

 

1. Загальні положення

Постійна комісія районної ради з питань бюджету (далі - комісія) керується в своїй роботі Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Положення про постійні комісії районної ради”, Регламентом районної ради, іншими законодавчими і нормативними доку­ментами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

 

2.1. Керуючись Бюджетним кодексом України, комісія здійснює контроль за підготовкою проекту районного бюджету згідно з встановленими термінами.

2.2. Комісія за до­рученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти район­ного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки та пропозиції з цих питань і подає їх на розгляд район­ної ради.

2.3. Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ради або за власною ініціативою:

- вивчає стан виконання делегованих повноважень ра­йонній державній адміністрації, її структурним підрозділам з питань, що входять до компетенції комісії;

- здійснює контроль за своєчасним виконанням дохідної та видаткової час­тини районного бюджету, витрачанням бюджетних коштів за обсягами, структурою та їх цільовим призначен­ням;

- здійснює контроль за використанням позабюджетних коштів;

- здійснює контроль за законністю руху коштів районного бюджету та кош­тів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповно­важених банках;

- регулярно інформує районну раду про хід виконання районного бюджету та стан погашення боргів;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компе­тенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради; здійснює контроль за дотриманням головою районної державної адмі­ністрації рішення ради в частині витрат і збереження коштів;

спільно з комісією соціально-економічного розвитку, функціонування об’єктів соціально-культурного призначення, реалізації державної регуляторної політики, малого, середнього бізнесу та інвестицій здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень з питань соціально- економічного розвитку та бюджету, фінансуванням районних цільових програм, збереженням та використанням майна, що є спільною власністю територіальних громад району;

- перевіряє за дорученням районної ради або за власною ініціативою своєча­сне і повне надходження коштів до районного бюджету, витрачання коштів цільо­вих фондів;

контролює ефективність управління коштами районного бюджету, законність і своєчасність руху коштів районного бюджету;

надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання кош­тів районного бюджету. В ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення до­даткових надходжень до районного бюджету і вносить відповідні пропозиції раді;

контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, районної державної адміністрації, перевіряє законність та ефективність використання фі­нансових ресурсів;

розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

2.4. Оприлюднює в засобах масової інформації питання про внесення на розгляд районною радою проектів рішень, що належать до її компетенції та звер­тається до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

2.5. Заслуховує посадову особу підприємств, установ, організацій     незале­жно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

2.6. Вносить пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

2.7. Узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших по­стійних комісій та готує їх на розгляд районної ради.

2.8. Вносить пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

2.9. Тлумачить окремі положення рішень районної ради, дає їх роз'яснення та встановлює порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

3. Обов’язки комісії

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на пленарні засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районною радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії – як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

 

MAPA REJONU

KALENDARZ AKTUALNOŚCI

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

RZĄDOWE STRONY INTERNETOWE

освіта

TRO

Архів

el vpered

Рogoda