header-new-pol

 • Dom kultury Ludowy i Dom rady rejonu Tyśmienica
  Dom kultury Ludowy i Dom rady rejonu Tyśmienica
 • Klasztor Zaśnięcia Świętej Matki Bożej, wieś Pohonia
  Klasztor Zaśnięcia Świętej Matki Bożej, wieś Pohonia
 • Studnia duchowa, wieś Jezupil
  Studnia duchowa, wieś Jezupil
 • Pomnik Тarasu Szewczenku, wieś Łysec’
  Pomnik Тarasu Szewczenku, wieś Łysec’
 • Wieś Pszenycznyky
  Wieś Pszenycznyky
 • Kompleks duchowne, wieś Nowi Krywotuły
  Kompleks duchowne, wieś Nowi Krywotuły
 • Pomnik Wasyliowi Sawczaku na pseudo
  Pomnik Wasyliowi Sawczaku na pseudo "Stal", przewodnikowi OUN-UPA Bukowiny, wieś Jamnycia
 • Rzeźbiarstwo aniołu-ochroniarza na drodze Tyśmienica-Iwano-Frankiwsk
  Rzeźbiarstwo aniołu-ochroniarza na drodze Tyśmienica-Iwano-Frankiwsk
 • Wieś Łypiwka
  Wieś Łypiwka
 • Kryjówka, wieś Kłubiwci
  Kryjówka, wieś Kłubiwci
---------   WITAMY NA STRONIE OFICJALNEJ RADY REJONU TYŚMIENICA    ---------

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова

 

1. Загальні положення

 

Постійна комісія районної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (далі - комісія) керується в своїй роботі Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом районної ради, іншими законодавчими і нормативними доку­ментами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

 

2.1. Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ради або за власною ініціативою вивчає стан виконання делегованих повноважень ра­йонній державній адміністрації, її структурним підрозділам з питань, що входять до відання комісії.

2.2. Комісія за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою:

- попередньо розглядає і погоджує проекти рішень районної ради з питань, що стосуються культури, туризму, національного і духовного розвитку, діяльності засобів масової інформації, вдосконалення форм і методів розвитку освіти, молодіжної політики і спорту в районі;

- вивчає і готує питання з напрямів діяльності комісії, бере участь у підготовці звітів про виконання прийнятих програм, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях районної ради;

- здійснює контроль і аналізує законність та ефективність використання бюджетних коштів, що спрямовуються на га­лузі культури, туризму, національного і духовного розвитку, діяльності засобів масової інформації, освіти, молодіжної політики і спорту;

- сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі культури та інших сферах суспільного життя;

- сприяє створенню умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрайонного співробітництва;

- вивчає питання, віднесені до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, за результата­ми перевірки подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд районної ради;

- вивчає та аналізує стан туристичної галузі в районі, прогнозує подальший її розвиток;

- розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволення інтересів;

- розглядає питання соціального захисту працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, вивчає питання умов для їх виховання, навчан­ня;

- сприяє розвитку мережі всіх типів закладів культури, освіти, зміцненню їх матеріальної бази;

- бере участь в організації навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників;

- сприяє координації дій педагогічних колективів, сім’ї, орга­нів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості з питань на­вчання і виховання дітей;

- вивчає та подає свої висновки щодо стимулювання ринкових відносин, активного впливу культури та туризму на розвиток суміжних галузей економіки, зайнятості населення, захисту навколишнього природного середовища, поліпшення охорони пам’яток історії та культури;

- спільно з управліннями районної державної адміністрації координує просвітницьку роботу з питань, що входять до відання комісії;

- заслуховує звіти начальників відділів та управлінь районної державної адміністрації, інформації керівників підприємств, установ та організацій ра­йону про виконання завдань, що стосуються реалізації державної політики у сфері культури та туризму, освіти, молодіжної політики і спорту, висновки і пропозиції з цих питань подає на роз­гляд президії та сесії районної ради;

- заслуховує на засіданнях комісії звіти відділів та управлінь районної державної адміністрації про використання коштів на виконання програм з питань, що належать до відання комісії та погоджує їх спрямування на кожен бюджетний рік;

- бере участь у форумах, засіданнях, нарадах, семінарах, виставках з питань культури та туризму, які проводяться на обласному та районному рівнях, а за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради - у відповідних заходах за кордоном;

- сприяє розвитку та здійснює контроль за впровадженням музейної справи в районі;

- вивчає та розглядає звернення, заяви, скарги з питань, що належать до відання комісії, подає відповідні виснов­ки та готує відповіді з цих питань;

- співпрацює з виховними та навчальними закладами незалежно від форм власності з питань, що належать до відання комісії;

- взаємодіє в питаннях національного і духовного відродження з релігійними організаціями;

- спільно з управліннями районної державної адміністрації, творчими спілками виступає організатором творчих конкурсів, фестивалів, щодо відзначення пам’ятних дат у житті українського народу;

- сприяє організації та проведенню публічних заходів, круглих столів, прямих ліній з питань, що входять до її відання;

- заздалегідь вивчає і виробляє пропозиції при підготовці і розгляді радою питань, що стосуються вдосконалення форм і методів розвитку культури, туризму, освіти, молодіжної політики, фізичної культури і спорту в районі;

- залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації, добровільні спортивні товариства, федерації з різних видів спорту;

- забезпечує духовне та патріотичне виховання підростаючого покоління шляхом сприяння створенню та наданню підтримки молодіжним і ди­тячим закладам творчості, клубам за інтересами та місцем проживання тощо;

- забезпечує розвиток нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, шляхом сприяння утворенню та функціонуван­ню дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей тощо;

- координує у межах своєї компетенції діяльність місцевих органів виконавчої влади, спрямовану на організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля ді­тей та молоді;

- вдосконалює систему пошуку і відбору обдарованих і талановитих дітей та молоді, сприяє їх розвитку;

- організовує та бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на підвищення культурного, освіт­нього і морального рівня, розвиток ініціативи та задоволення інтересів сімей, жі­нок, дітей та молоді;

- сприяє діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громад­ських організацій, налагодженню ними міжнародних зв’язків, залучає їх у встановленому порядку до розв’язання проблем сім’ї, жінок, дітей та молоді;

- розглядає інші питання, що відносяться до відання комісії.

2.3. Комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань.

2.4. У питаннях, які належать до її повноважень, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, отримує від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи для вивчення, узагальнення і представлення районній раді.

2.5. Заслуховує посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності з питань, що належать до її відання.

2.6.Вносить пропозиції і поправки під час розгляду на своїх засіданнях проектів рішень районної ради.

2.7. Узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки ін­ших постійних комісій та готує їх на розгляд районної ради.

2.8. Вносить пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

2.9. Тлумачить окремі положення рішень обласної ради з питань, що належать до її відання, дає роз’яснення щодо порядку їх застосування.

2.10. Вносить пропозиції про склад редакційної колегії районної газети “Вперед” та редакційної ради телерадіоорганізації “Тисмениця”.

2.11. Бере участь у розробці проектів комплексних і цільових перспективних програм розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції району, туристичної індустрії, подає їх у встановленому порядку на розгляд президії та затвердження сесії районної ради, контролює їх виконання.

 

3. Обов’язки комісії

 

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на пленарні засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районною радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4.Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

 

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії – як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

 

MAPA REJONU

KALENDARZ AKTUALNOŚCI

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

RZĄDOWE STRONY INTERNETOWE

освіта

TRO

Архів

el vpered

Рogoda