header-new-pol

 • Dom kultury Ludowy i Dom rady rejonu Tyśmienica
  Dom kultury Ludowy i Dom rady rejonu Tyśmienica
 • Klasztor Zaśnięcia Świętej Matki Bożej, wieś Pohonia
  Klasztor Zaśnięcia Świętej Matki Bożej, wieś Pohonia
 • Studnia duchowa, wieś Jezupil
  Studnia duchowa, wieś Jezupil
 • Pomnik Тarasu Szewczenku, wieś Łysec’
  Pomnik Тarasu Szewczenku, wieś Łysec’
 • Wieś Pszenycznyky
  Wieś Pszenycznyky
 • Kompleks duchowne, wieś Nowi Krywotuły
  Kompleks duchowne, wieś Nowi Krywotuły
 • Pomnik Wasyliowi Sawczaku na pseudo
  Pomnik Wasyliowi Sawczaku na pseudo "Stal", przewodnikowi OUN-UPA Bukowiny, wieś Jamnycia
 • Rzeźbiarstwo aniołu-ochroniarza na drodze Tyśmienica-Iwano-Frankiwsk
  Rzeźbiarstwo aniołu-ochroniarza na drodze Tyśmienica-Iwano-Frankiwsk
 • Wieś Łypiwka
  Wieś Łypiwka
 • Kryjówka, wieś Kłubiwci
  Kryjówka, wieś Kłubiwci
---------   WITAMY NA STRONIE OFICJALNEJ RADY REJONU TYŚMIENICA    ---------

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, регулювання земельних відносин, безпеки життєдіяльності, екології та раціонального природокористування

 

1. Загальні положення

Постійна комісія районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, регулювання земельних відносин, безпеки життєдіяльності, екології та раціонального природокористування (далі - комісія) керується в своїй роботі Конституцією Украї­ни, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депу­татів місцевих рад”, Регламентом районної ради, іншими законодав­чими і нормативними документами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

2.1. Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ра­ди або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання, які належать до її відання, готує висновки з цих питань, надає повноваження голові комісії або її членам для виступу на сесіях.

2.2. Комісія за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою:

- вивчає питання, віднесені до відання ради, районної державної адміністра­ції, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному Кодексі, Лісо­вому Кодексі та інших законодавчих актах України;

- подає рекомендації щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетності розвитку соціальної сфери села та агропромислового комплексу;

- розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використан­ня та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земе­льного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

- готує пропозиції щодо впровадження регіональних програм і регіональних контрактів з виробництва, заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, покращення надходжень до бюджетів від агропромислового комплексу;

- подає пропозиції раді щодо використання земель водного фонду, попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені чинним законодавством;

- вивчає та подає пропозиції щодо створення та діяльності селянських (фер­мерських) та інших господарств району;

- вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та ор­ганізаційних умов діяльності колективних та інших сільськогосподарських під­приємств району;

- здійснює контроль за забезпеченням реалізації екологічної політики, еко­логічних прав громадян;

- розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудо­ви населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

- організовує вивчення навколишнього природного середовища;

- організовує в разі необхідності проведення екологічної експертизи;

- розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних програм охорони довкіл­ля;

- інформує населення про стан навколишнього природного середовища;

- розглядає проекти рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особ­ливій охороні;

- здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколиш­нього природного середовища;

- подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по охороні рід­кісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.

2.3. Оприлюднює в засобах масової інформації питання про внесення на розгляд районною радою проектів рішень, що належать до її компетенції та звер­тається до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

2.4. Заслуховує посадову особу підприємств, установ, організацій незале­жно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

2.5. Вносить пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засіданні.

2.6. Узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших по­стійних комісій та готує їх на розгляд районної ради.

2.7. Вносить пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу в цілому або з окремих питань.

2.8. Тлумачить окремі положення рішень районної ради, дає їх роз’яснення та встановлює порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

3. Обов’язки комісії

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на пленарні засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районної радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

 

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії - як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін, згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

 

MAPA REJONU

KALENDARZ AKTUALNOŚCI

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

RZĄDOWE STRONY INTERNETOWE

освіта

TRO

Архів

el vpered

Рogoda