header-new-eng

 • Tysmenytsia District Council
  Tysmenytsia District Council
 • Lypivka village
  Lypivka village
 • Kryivka, Klubivtsi village
  Kryivka, Klubivtsi village
 • Pshenychnyky village
  Pshenychnyky village
 • Spirit Well, Yezupil settlement
  Spirit Well, Yezupil settlement
 • Church of the Assumption of Our Lady, Pohonia village
 • The spiritual complex in the village of Novi Kryvotuly
  The spiritual complex in the village of Novi Kryvotuly
 • Taras Shevchenko monument , Lysets settlement
  Taras Shevchenko monument , Lysets settlement
 • The sculpture Guardian Angel on the road Tysmenytsia-Ivano-Frankivsk
  The sculpture Guardian Angel on the road Tysmenytsia-Ivano-Frankivsk
 • The monument of Vasyl Savchuk nick
  The monument of Vasyl Savchuk nick "Steel", the head of OUN-UPA Bukovyna in the village of Yamnytsia
---------   WELCOME TO THE WEBSITE OF TYSMENYTSIA DISTRICT COUNCIL   ---------

The regulations about the standing сommittee on the socio-economic development, the functioning of social and cultural facilities, implementation of regulatory policy, small, medium business and investment

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

                              

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, функціонування об’єктів соціально-культурного призначення, реалізації державної регуляторної політики, малого, середнього бізнесу та інвестицій

 

1. Загальні положення

Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвит­ку, функціонування об’єктів соціально-культурного призначення, реалізації державної регуляторної політики, малого, середнього бізнесу та інвестицій (далі - комісія) керується у своїй роботі Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом районної ради, іншими законо­давчими і нормативними документами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ра­ди або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм соціально- економічного і культурного розвитку району, питання розвитку підприємництва та регуляторної політики, звіти про виконання програм, готує висновки з цих питань, надає пов­новаження голові комісії або її членам для виступу на сесіях, вивчає стан вико­нання делегованих повноважень райдержадміністрації, її структурних підрозділів з питань, що належать до відання комісії.

Комісія за дорученням голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою:

- вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльності районної державної адмі­ністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності;

- здійснює контроль за розмежуванням об’єктів державної та комунальної власності, функціонуванням об’єктів соціально-культурного призначення;

- здійснює контроль за збереженням та використанням майна, що є об’єктами спільної власності територіальних громад району;

- здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень щодо програм соціально-економічного розвитку району;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих повно­важень районній державній адміністрації з питань, що належать до відання комісії;

- інформує районну раду про хід виконання програм соціально- економічного і культурного розвитку району;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її відання, організовує слухання з цих питань, в тому числі на сесіях районної ради;

- контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади;

- спільно з комісією з питань бюджету здійснює контроль за фінансуванням та виконанням районних цільових програм, збереженням та використанням майна, що є об’єктами комунальної вла­сності;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.

Оприлюднює в засобах масової інформації питання про внесення на розгляд районною радою проектів рішень, що належать до її відання та звер­тається до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

Заслуховує посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її відання.

Вносить пропозиції і поправки під час розгляду проектів рішень на своєму засіданні.

Узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших по­стійних комісій та готує їх на розгляд районної ради.

Тлумачить окремі положення рішень районної ради, дає їх роз’яснення та встановлює порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

3. Обов’язки комісії

 

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районною радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов'язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

 

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії – як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

 

District Map

News calendar

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

GOVERNMENT SITES

освіта

TRO

Archive

el vpered

Weather