header-new-eng

 • Tysmenytsia District Council
  Tysmenytsia District Council
 • Lypivka village
  Lypivka village
 • Kryivka, Klubivtsi village
  Kryivka, Klubivtsi village
 • Pshenychnyky village
  Pshenychnyky village
 • Spirit Well, Yezupil settlement
  Spirit Well, Yezupil settlement
 • Church of the Assumption of Our Lady, Pohonia village
 • The spiritual complex in the village of Novi Kryvotuly
  The spiritual complex in the village of Novi Kryvotuly
 • Taras Shevchenko monument , Lysets settlement
  Taras Shevchenko monument , Lysets settlement
 • The sculpture Guardian Angel on the road Tysmenytsia-Ivano-Frankivsk
  The sculpture Guardian Angel on the road Tysmenytsia-Ivano-Frankivsk
 • The monument of Vasyl Savchuk nick
  The monument of Vasyl Savchuk nick "Steel", the head of OUN-UPA Bukovyna in the village of Yamnytsia
---------   WELCOME TO THE WEBSITE OF TYSMENYTSIA DISTRICT COUNCIL   ---------

The regulations about the standing сommittee on Health Care, Maternity and childhood, social protection and support to families of ATO

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

“Про затвердження положень про

постійні комісії районної ради”

 

Положення

про постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення та підтримки сімей учасників АТО

 

1. Загальні положення

 

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту та підтримки сімей загиблих і постраждалих в зоні проведення АТО (далі - комісія) керується в своїй роботі Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом районної ради, іншими законодавчими і нормативними доку­ментами та цим Положенням.

 

2. Повноваження та права комісії

 

2.1. Комісія за дорученням голови, заступника голови, президії районної ради або за власною ініціативою вивчає стан виконання делегованих повноважень ра­йонній державній адміністрації, її структурним підрозділам з питань, що входять до її відання.

2.2. Комісія за дорученням районної ради, голови, заступника голови район­ної ради або за власною ініціативою:

- попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного та культур­ного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, питання охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту та підтримки сімей загиблих і постраждалих в зоні проведення АТО, які вносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

- вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів з питань охо­рони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб. За ре­зультатом вивчення подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань охорони    здо­ров’я, материнства і дитинства, соціального захисту, доручень виборців, подає за результатами переві­рки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках - на розгляд ра­ди;

- вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики у галузі соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства, дитинства;

- готує висновки щодо розроблених програм, пов’язаних із здоров’ям людини, охороною материнства і дитинства, соціальним захистом населення, вносить на розгляд районної ради та контролює виконання рішень з даних питань;

- розглядає інші питання, які відносяться до її відання та районної ради.

2.3. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту, готує висновки з цих питань.

2.4. Розглядає пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги грома­дян та звернення юридичних осіб. Робота із заявами і пропозиціями, скаргами громадян проводиться згідно із Законом України “Про звернення громадян”, а та­кож відповідно до статті 12 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття висновків і рекомендацій покладається на голову комісії ра­йонної ради.

2.5. Має право отримувати від керівників місцевих органів виконавчої вла­ди і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх фі­ліалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали і документи.

2.6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду місцеви­ми органами влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими осо­бами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений комісією термін.

 

3. Обов’язки комісії

 

3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради на засідання районної ради, здійснювати попере­дній розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

3.2. Звітувати перед районною радою про свою роботу.

3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника голови районної ради та президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати президію або районну раду про хід їх виконання.

3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комі­сії своїх обов’язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом ра­йонної ради.

 

4. Організація роботи комісії

 

4.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

4.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії – як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими орга­нами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­кож з громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій ко­місій. За дорученням голови ради голова комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмініс­трацією підприємств, установ, організацій і громадян тощо.

4.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісію у встановлений нею термін згідно з чинним законодавством.

4.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ра­ди можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням предста­вників громадськості, вчених і спеціалістів. Вченим і спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу згідно попередньо укладених угод.

4.7. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекоменда­ції, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

 

District Map

GOVERNMENT SITES

освіта

TRO

Archive

el vpered

Weather